Svetovanje

Energetsko svetovanje

Več o tem

Servis in vzdrževanje

Servis in vzdrževanje kotlovnic

Več o tem

Reference

Pregled referenc za hišne ogrevalne sisteme.

Več o tem

Delitev stroškov toplote za ogrevanje

Predlagani način delitve stroškov toplote za ogrevanje temelji na načelu: «Enako veliko stanovanje, ki doseže enako srednjo temperaturo zraka v stanovanju, plača enak delež ne glede na svoj položaj ali lego v stavbi «. Za izhodišče služi temperaturni primanjkljaj (količina stopinja-ur), ki je v določenem podnebju odvisen od dejansko dosežene temperature v stanovanju.

Porabljeno količino stopinja-ur (KSSstan) ugotavljamo na osnovi razlike med starim in novim odčitkom prikazanih enot na delilniku stroškov za ogrevanje  (Porabastan), katero pomnožimo s toplotno karakteristiko stanovanja (TKSstan).

KSSstan = TKSstan x Porabastan

Toplotna karakteristika stanovanja

TKSstan predstavlja toplotni upor stanovanja, ki je odvisen od ogrevane površine stanovanja, toplotne izolacije zidov in kakovosti transparentnih površin (okna, vrata, steklene stene). Za enako velika stanovanja, predstavlja večja vrednost TKSstan večji toplotni upor in s tem manjšo porabo toplote za ogrevanje, manjša vrednost TKSstan pa manjši toplotni upor in zato večjo porabo toplote za ogrevanje, ob pogoju enake dosežene temperature zraka v stanovanju. Vrednosti TKSstan lahko določamo na osnovi projektnih podatkov, posnetka instaliranih toplotnih moči ogreval ali po empirični metodi.

TKSstan = 1145 * (tn-tz,proj)/Qstan,proj
TKSstan = 1145 * (tn-tz,proj)/Qstan,instal

V prvem letu delitve je možno vrednosti TKSstan tudi popravljati, če se ob kontroli porabe toplote ugotovi večja odstopanja, ki so lahko posledica neskladnosti med projektno dokumentacijo in dejansko gradnjo ali sprememb instalirane moči ogreval zaradi obnove. V primeru uporabe empirične metode pa je kontrola vrednosti TKSstan v prvem letu uporabe nujna. Za določitev kriterija s katerim lahko ocenjujemo nivo porabe toplote za ogrevanje stanovanj uporabimo  razmerje med porabljeno količino stopinja-ur v posameznem stanovanju (KSSstan) in skupno količino porabljenih stopinja ur v stavbi (KSSobj). Označujemo ga z »k« in predstavlja relativni količnik porabe stanovanja:

k = KSSstan / KSSobj

Njegove osnovne karakteristike so:

V metodo delitve vpeljemo kriteriji za splošno oceno nivoja porabe toplote za ogrevanje stanovanj in tako določimo:

Razpon od kmin = 0.50 do knorm je gibljivi del stroškov za toploto in je odvisen od uporabnika oziroma njegovih bivalnih navad in potreb. Kadar se k giblje v  področju normalno, ga upoštevamo kot realen količnik za določitev deleža posameznega stanovanja v skupnih stroških za toploto za ogrevanje.

Kadar je k manjši od spodnje meje normale, je lastnik opozorjen oziroma ugotavljamo vzrok za tako majhno porabo. Ta ima lahko vzrok v izključevanju iz ogrevanja s pretiranim zapiranjem ogreval in tako ogrevanja na račun soseda oziroma tako imenovan pasivni odjem toplote. S testiranji in meritvami na obstoječih objektih je ugotovljeno, da srednja povprečna temperatura v stanovanjih, ki imajo izključeno ogrevanje ni nižja od 12°C, kar npr. za mikroklimatsko področje mesta Ljubljane znaša 50% nazivne porabe toplote oziroma, da izključena stanovanja porabijo 50% toplote na račun sosednjih stanovanj. Lahko je vzrok v pretiranem prisilnem odjemu, kar pomeni, da toplotna oddaja cevnega razvoda dovolj ogreva stanovanje in so zato ogrevala pretežen del časa ogrevanja zaprta. Lahko pa je vzrok tudi v nepravilnem delovanju delilnikov.

Kadar je k večji od zgornje meje normalnega je lastnik opozorjen oziroma ugotavljamo vzrok za povečano porabo. Ta ima lahko vzrok v pretiranem zračenju stanovanja zaradi kajenja oziroma v pretirano visoki temperaturi v stanovanju v okviru tehnične možnosti ogrevalnega sistema. Lahko pa je vzrok tudi v nepravilnem delovanju delilnikov. Kadar je k v področju premajhne porabe toplote je lahko vzrok v nepravilnem delovanju delilnikov oziroma se je lastnik izključil iz ogrevanja.

V primeru nerealne porabe je vzrok v nedelovanju delilnikov, zato mora lastnik poskrbeti za popravilo.

Razmerje porabe toplote, v višini 1 : 4 omogoča širok razpon ogrevanja posameznega stanovanja, obenem pa izključuje v veliki meri možnost gretja izključenih stanovanj na račun sosedov, upoštevaje tehnične omejitve, oziroma tehnični minimum gretja. Delitev oziroma ugotavljanje porabniških deležev odvisnih stroškov ogrevanja na opisani način je združljiv z uporabo:

Poleg ugotavljanja porabniških deležev omogoča tudi izdelavo: