Svetovanje

Energetsko svetovanje

Več o tem

Servis in vzdrževanje

Servis in vzdrževanje kotlovnic

Več o tem

Reference

Pregled referenc za hišne ogrevalne sisteme.

Več o tem

Razdeljevanje stroškov za porabljeno vodo »VODOMERI«

Razdeljevanje stroškov za porabljeno vodo »VODOMERI«

V mesecu novembru 2011 je minister za okolje in prostor objavil Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS št. 87/2011 od 02.11.2011). Ta uvaja nekaj sprememb glede razdeljevanja skupnih obratovalnih stroškov. Ena bistvenih sprememb je v načinu razdeljevanja porabljene vode med posamezne porabnike.

Pravilnik v svojem 10. členu določa, da se spremeni 27. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb tako, da:

  1. se strošek porabljene vode deli med posamezne porabnike glede na število oseb v stanovanju, če stanovanje nima vgrajenih individualnih merilnih naprav (vodomerov), ki merijo porabo vode.
  2. Poraba vode, izkazana na merilni napravi za merjenje porabe vode (vodomeru), se upošteva, če je vodomer pregledan in označen v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje. To pomeni, da mora biti vodomer umerjen pri za to pooblaščeni inštituciji ali pa zamenjan vsakih 5 let. Veljavnost vodomera izkazuje plomba na vodomeru, ki dokazuje, kdaj je bil vodomer zamenjan oziroma umerjen.
  3. Razliko porabe vode med glavno merilno napravo (vodomer na odjemnem mestu) in porabo vode, ki jo plačajo uporabniki posameznih enot (stanovanj, lokalov…) z vgrajenimi individualnimi merilnimi napravami, poravnajo vsi ostali porabniki po številu uporabnikov posameznih enot. To pomeni, da tisti, ki nimajo v svojih stanovanjih vgrajenih vodomerov v skladu s predpisi o meroslovju, plačajo tudi vse morebitne izgube.
  4. Pravilnik predpisuje tudi, da je dolžnost uporabnika, da pisno obvesti upravnika, da ima vgrajene vodomere v skladu s predpisi o meroslovju in mu predložiti ustrezna dokazila o tem, ter da želi, da se mu poraba vode obračunava po porabi (14. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb). Dokler uporabnik pisno ne sporoči upravniku, da želi, da se mu obračunava voda po njegovi porabi, se mu porabljena voda razdeljuje glede na število oseb.
  5. Pomembni novosti v načinu razdeljevanja stroškov za porabljeno vodo pa sta tudi,

-          da se strošek za priključno moč razdeljuje glede na porabo in

-          da se v stavbah, kjer je poraba vode, ki ni merjena (skupni prostori: v vašem primeru prostor za čistila ali pa smetarnica), ugotovljena poraba na individualnih vodomerih poveča za 3%.

Na podlagi navedenega menimo, da je interes vsakega uporabnika, da ima v svojem stanovanju, lokalu, poslovnem prostoru… vgrajene vodomere v skladu s predpisi o meroslovju in se tako izogne temu, da celotno breme izgub vode pade na njegova ramena. Predlagamo vam, da na vodomerih v stanovanjih preverite veljavnost plombe (plomba velja 5 let, kar pomeni, da so letos veljavni vsi tisti vodomeri, ki imajo plombo od leta 2007 ali kasneje, starejše plombe pa pomenijo, da vodomer ne ustreza več predpisom o meroslovju – Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere Ur.l. RS 26/2002).

Preberite si več o VODOMERIH